KEKUATAN FIKIRAN MANUSIA


-->
Para ahli membagi fikiran yang berpusat pada otak ini menjadi dua, yaitu fikiran sadar dan fikiran bawah sadar. Fikiran sadar pada belahan otak sebelah kiri bertugas menghitung, menganalisa, mengevaluasi situasi dan keadaan yang dialami, kemudian mengambil keputusan apa tindakan yang harus di lakukan.
Fikiran bawah sadar pada belahan otak sebelah kanan bertugas antara lain mengendalikan saraf motorik yang menggerakan fungsi organ tubuh seperti denyut jantung, kedipan mata, keluar masuk nafas, peredaran berbagai enzim dan cairan dalam tubuh, menyimpan memori ingatan kejadian masa lalu, menyimpan ilmu dan keterampilan, menyimpan citra diri, merasakan keindahan seni, dan lain sebagainya.
Al – Qur’an banyak menyebut tentang fungsi akal dan fikiran ini antara lain dalam S Al Baqarah ayat 164:


164- Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. ( Al Baqarah 164)


Dan banyak lagi ayat Qur’an yang menyatakan fungsi fikiran ini dengan teguran:

Apakah kalian tidak memikirkan ?

Fikiran sadar dan bawah sadar

Para ahli didunia telah menemukan bahwa otak sebagai pusat kekuatan fikiran manusia terbagi menjadi dua bagian , yaitu otak bagian kiri dan otak bagian kanan.

Fikiran sadar ada pada otak bagian kiri yang mempunyai kemampuan menghitung, menganalisa, mengevaluasi dan memutuskan. Apa yang didengar telinga dan dilihat mata diolah oleh fikiran sadar, kemudian disimpan oleh fikiran bawah sadar dan hati. Sewaktu waktu apa yang tersimpan didalam fikiran bawah sadar dan hati tersebut dapat diolah kembali oleh fikiran sadar untuk dilaksanakan berupa ucapan atau perbuatan.

Fikiran bawah sadar ada pada otak bagian kanan yang mempunyai kemampuan menyimpan memori (ingatan), mengendalikan saraf motorik yang menggerakan organ tubuh seperti jantung, paru2, kedipan mata, fungsi lambung, peredaran berbagai zat dalam tubuh, dan lain lain, merasakan keindahan seni, menyimpan berbagai keterampilan seperti mengemudi, berolah raga , menari .dan lain sebagainya.Didalam fikiran bawah sadar ini juga tersimpan citra diri setiap orang baik citra diri yang negatif maupun positip.

Ayat Qur’an banyak menyebut tentang kemampuan berfikir pada manusia ini salah satunya pada S An Nahl ayat 11

11- Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. ( An Nahl 11)

Gambar 2: Hubungan fikiran sadar , bawah sadar dan hati

Fikiran Sadar

Fikiran sadar ini paling banyak mendapat tegoran dari Al Qur’ an seperti : Apakah kalian tidak memikirkan?, Apakah kalian tidak punya akal ? Mengapa kalian tidak memikirkan? Bagaimana kalian memikirkan ? Dan lain sebagainya.

Fikiran sadar mempunyai kemampuan untuk menghitung, menganalisa dan mengevaluasi semua kejadian yang dialami. Selanjutnya mengambil keputusan dan langkah yang harus dilakukan mengantisipasi kejadian tersebut

Fikiran sadar paling bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukan seseorang dalam segala hal. Orang yang kurang terampil akal dan fikirannya akan banyak mengambil keputusan dan tindakan yang salah, yang pada akhirnya akan mencelakakan dirinya sendiri.

Karena fikiran ini bekerja didalam otak yang terdiri dari benda materi yang juga terikat pada hukum material, maka kerja fikiran juga bisa dipengaruhi oleh zat kimia yang mempengaruhi otak, seperti minuman keras, narkotika dan obat obatan lainnya.

Karena itu Qur’an melarang manusia mengkonsumsi minuman yang memabukan seperti Khamar dan yang sejenisnya, hal mana dapat mempengaruhi kinerja otak dan fikiran dalam mengambil putusan.

Keputusan untuk melakukan perbuatan baik atau buruk berada pada fikiran sadar ini, jika ia melakukan kebaikan maka kebaikan itu adalah untuk kemashlahatan dirinya sendiri, dan jika ia melakukan perbuatan buruk maka keburukan itu akan kembali pada dirinya sendiri pula.

Fikiran bawah sadar

Fikiran bawah sadar bertugas mengendalikan fungsi organ tubuh, menyimpan memori masa lalu, keahlian dan keterampilan. Menyimpan memori tentang citra diri. Berempati dan merasakan segala sesuatu, membayangkan , menggambarkan , mengangankan, menkhayalkan dan lain sebagainya.

Fikiran bawah sadar yang berada pada belahan otak sebelah kanan ternyata menyimpan suatu kekuatan yang dahsyat, yang dapat mengubah dunia dan diri pemiliknya.

Kekuatan Fikiran bawah sadar

Disamping fungsinya sebagaimana yang disebutkan diatas fikiran bawah sadar ternyata menyimpan suatu kekuatan yang maha dahsyat.

Penelitian para ahli menunjukan bahwa fikiran bawah sadar berkomunikasi dengan system dialam semesta , ia menyatu dengan kekuatan alam semesta. Ia akan berusaha menjelmakan apa saja yang tertanam mendalam difikiran bawah sadar.

Fikiran bawah sadar bekerja sama dengan system dialam semesta untuk mewujudkan semua yang tertanam didalam dirinya. Jika fikiran bawah sadar dipenuhi dengan fikiran negatif dan destruktif ia akan mendatangkan berbagai keburukan dan kesulitan pada pemiliknya. Demikian pula jika fikiran bawah sadar dipenuhi fikiran positif dan konstruktif ia akan mendatangkan berbagai keruntungan dan kesuksesan bagi pemiliknya. Manusia akan menjalani kehidupannya sesuai dengan program yang tertanam didalam fikiran bawah sadarnya. Jika program itu kacau dan kalut maka hidup manusia itupun akan kacau dan kalut pula. Jika program itu terarah dan jelas sasaran nya , ia akan mendapatkan apa yang dikehendakinya

Fikiran bawah sadar mesin komputer yang patuh

Fikiran bawah sadar bekerja menurut perintah dan saran yang diberikan fikiran sadar. Ia tidak pernah membantah apa yang diperintahkan padanya. Ia tidak bisa memberi pertimbangan , ia hanya patuh pada apa yang diperintahkan dan disarankan padanya .

Apa saja yang diberikan padanya berupa kebaikan atau keburukan dianggapnya benar dan harus dilaksanakan.

Jika diperintahkan padanya melakukan berbagai usaha kebaikan, dan seluruh fikiiran bawah sadar dipenuhi oleh perintah itu , ia akan melaksanakannya tanpa bantahan sedikitpun . Ia akan berkomunikassi dengan system dialam semesta untuk melaksanakan danmenjelmakan saran atau perintah itu.

Sebaliknya jika fikiran bawah sadar diperintahkan dan disarankan melakukan berbagai keburukan dan perbuatan merusak lainnya , dan seluruh fikiran bawah sadar dipenuhi oleh saran dan perintah itu, iapun akan melaksanakannya . ia akan berkomunikassi dengan system dialam semesta untuk melaksanakan dan menjelmakan saran dan perintah yang destruktif itu

Kehidupan anda akan dibatasi oleh apa yang anda tanamkan dan sarankan kedalam fikiran bawah sadar anda. Jika kepada fikiran bawah sadar anda ditanamkan saran baik oleh fikiran sadar anda atau orang lain , bahwa anda adalah orang yang miskin, orang susah, tidak mungkin mendapatkan ini atau itu, tidak mungkin berhasil , takut begini dan begitu. Semua yang tergambar dalam fikiran bawah sadar itu akan menjelma menjadi kenyataan . Anda tidak akan pernah melampaui batasan batasan yang telah anda buat dan tertanam secara mendalam pada fikiran bawah sadar anda. Jika kedalam fikiran bawah sadar anda ditanamkan saran tentang keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan serta berbagai saran positif dan konstruktif lainnya, andapun akan mengalaminya dalam kenyataan hidup.

Kondisi inilah yang menyebabkan orang kaya bertambah kaya,yang kuat bertambah kuat yang miskin bertambah miskin, yang lemah bertambah lemah.

Karena itu perhatikanlah apa yang anda tanamkan didalam fikiran bawah sadar anda, jika anda menanam kebaikan anda akan mendapat kebaikan, jika anda menanam keburukan andapun akan mendapat keburukan pula